ZADRŽANIE PREDSEDU PARLAMENTU SR

0
3025

§ 85 ods. 2 Trestného poriadku, pojednávajúci o zadržaní a obmedzení osobnej slobody podozrivej osoby hovorí: „Osob­nú slo­bo­du oso­by, kto­rá bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne ale­bo bez­pros­tred­ne po ňom, mô­že ob­me­dziť kto­koľ­vek, ak je to pot­reb­né na zis­te­nie jej to­tož­nos­ti, za­brá­ne­nie úte­ku, za­bez­pe­če­nie dô­ka­zov ale­bo na za­brá­ne­nie ďal­šie­mu pá­chaniu tres­tnej čin­nos­ti. Je však po­vin­ný ta­kú­to oso­bu bez­od­klad­ne od­ov­zdať út­va­ru Po­li­caj­né­ho zbo­ru, út­va­ru Vo­jen­skej po­lí­cie ale­bo út­va­ru Col­nej sprá­vy“.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že za spl­ne­nia zá­kon­ných pod­mie­nok mô­že ob­me­dziť osob­nú slo­bo­du po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 2 Tr. po­riad­ku kaž­dý kto nie je po­li­caj­tom pod­ľa TP, te­da kto­koľ­vek (mô­že to byť ob­čan SR, cu­dzi­nec, ako aj oso­ba, kto­rej spô­so­bi­losť na práv­ne úko­ny je ob­me­dze­ná a pod.).

Skúsili ste už konzultovať  s Generálnou prokuratúrou, Policajným zborom či Úradom pre ochranu ústavných činiteľov úmysel, zadržať podľa spomínaného paragrafu napr. predsedu parlamentu Mgr. Pavla Pašku? Ak nie, pozrite si nasledujúce video.

Dobro je to, čo treba v dnešnej dobe podporovať... Vidím aj to, čo iní vidieť nechcú...
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre