ZADRŽANIE PREDSEDU PARLAMENTU SR

0
3016

§ 85 ods. 2 Trestného poriadku, pojednávajúci o zadržaní a obmedzení osobnej slobody podozrivej osoby hovorí: “Osob­nú slo­bo­du oso­by, kto­rá bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne ale­bo bez­pros­tred­ne po ňom, mô­že ob­me­dziť kto­koľ­vek, ak je to pot­reb­né na zis­te­nie jej to­tož­nos­ti, za­brá­ne­nie úte­ku, za­bez­pe­če­nie dô­ka­zov ale­bo na za­brá­ne­nie ďal­šie­mu pá­chaniu tres­tnej čin­nos­ti. Je však po­vin­ný ta­kú­to oso­bu bez­od­klad­ne od­ov­zdať út­va­ru Po­li­caj­né­ho zbo­ru, út­va­ru Vo­jen­skej po­lí­cie ale­bo út­va­ru Col­nej sprá­vy”.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že za spl­ne­nia zá­kon­ných pod­mie­nok mô­že ob­me­dziť osob­nú slo­bo­du po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 2 Tr. po­riad­ku kaž­dý kto nie je po­li­caj­tom pod­ľa TP, te­da kto­koľ­vek (mô­že to byť ob­čan SR, cu­dzi­nec, ako aj oso­ba, kto­rej spô­so­bi­losť na práv­ne úko­ny je ob­me­dze­ná a pod.).

Skúsili ste už konzultovať  s Generálnou prokuratúrou, Policajným zborom či Úradom pre ochranu ústavných činiteľov úmysel, zadržať podľa spomínaného paragrafu napr. predsedu parlamentu Mgr. Pavla Pašku? Ak nie, pozrite si nasledujúce video.

0 0 hlas
Article Rating
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre